Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1: Definities 

Client:   De persoon die een Wmo indicatie heeft voor Huishoudelijke Hulp of Huishoudelijke Zorg.
Dienstverlener :  Een medewerker, hulp of dienstverlener die voor de Zorgbalie actief is.

 

Artikel 2: Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op huishoudelijke hulp, huishoudelijke zorg, individuele begeleiding, beeldzorgbegeleiding en  begeleiding  van de Zorgbalie.

 

Artikel 3: Ingangsdatum
Deze Algemene Voorwaarden gaan in op het moment dat Client een passende dienstverlener van de Zorgbalie heeft geaccepteerd. Zie ook Artikel 5.3

 

Artikel 4: Verwachtingen van de Zorgbalie naar de Dienstverlener en Client.
4.1 De Zorgbalie verwacht dat de dienstverlener en de Client respectvol naar elkaar omgaan en geen enkele vorm van agressie, racisme en discriminatie in welke vorm dan ook tolereren. Sekse, ras , levensbeschouwing en leeftijd worden gerespecteerd.
4.2 Dienstverleners kleden zich passend en representatief.
4.3 De Zorgbalie verwacht dat dienstverleners en Cliënten elkaars privacy respecteren. We eisen dat vertrouwelijk wordt omgegaan met Clientgegevens.
4.4 Geschenken, giften, uitnodigingen of gratis diensten worden niet gegeven of ontvangen.
4.5 De Zorgbalie verwacht dat eigendommen van Cliënten uitsluitend gebruikt worden voor zakelijke doeleinden. Dienstverleners gaan zorgvuldig om met de eigendommen van Cliënten. De eigendommen worden niet blootgesteld aan risico’s van verlies, beschadiging, misbruik of diefstal.
4.6 Verwacht wordt dat de dienstverlener op de hoogte is van algemeen geldende kennis over veiligheid, gezondheid en hygiëne. De dienstverlener gebruikt geen drugs, alcohol of sigaretten tijdens het verlenen van de diensten.
4.7 Indien het bovenstaande niet wordt opgevolgd kan dit gemeld worden bij de Zorgbalie. De melding zal vertrouwelijk worden behandeld.  Vervolgens wordt gekeken naar mogelijke oplossingen.

 

Artikel 5: Het voorstellen van de Kandidaat dienstverlener aan de Client
5.1 De Zorgbalie brengt een match tot stand tussen Client en dienstverlener. Dit doet De Zorgbalie op basis van beschikbaarheid, beschikbaarheid over vervoer / auto en -voor zover relevant-  ervaring en persoonlijke kenmerken.  

5.2 Na de eerste keer geeft de Client naar de dienstverlener toe aan of de deze voldoet aan de verwachtingen.  Er is dan een “klik”.
5.3 Indien de dienstverlener voldoet aan de verwachtingen van de Client gaan deze Algemene Voorwaarden in werking. De datum wordt bevestigd op de bijgevoegde “Akkoordverklaring”

 

Artikel 6: Werkafspraak afzeggen
6.1 De termijn voor het annuleren door de Client van een geplande afspraak bedraagt bij voorkeur 48 uur, mimimaal 24 uur.
6.2. Het annuleren van een afspraak dient aan de dienstverlener  zelf te worden doorgegeven. Dit kan telefonisch, schriftelijk of via de email.
6.3 Niet tijdige annuleringen worden wel doorberekend.
6.4 Dienstverlener en Client maken samen afspraken over het inhalen van de niet gewerkte uren.

 

Artikel 7: Verplichtingen
7.1 De Cliënt dient er zorg voor te dragen dat de opdrachten voor de dienstverlener vóór aanvang van de werkzaamheden duidelijk zijn.  

Noot: Inzake Huishoudelijke hulp: Iedere huis(situatie) is anders waardoor het van belang is dat de Client de hulp duidelijke instructies geeft en goed informeert over de wensen ten aanzien van de werkzaamheden, de te gebruiken producten en apparaten.

7.2 De Client dient ervoor te zorgen dat de dienstverlener met deugdelijke materialen en apparaten kan werken en dat de juiste producten aanwezig zijn.
7.3 De Zorgbalie dient ervoor te zorgen dat de dienstverlener op de afgesproken dag en tijd aan het werk kan.
7.4 In de werkmap is vastgelegd welke huishoudelijke activiteiten WEL en NIET vallen onder Wmo Hulp.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden
8.1 Dienstverlener is in beginsel zelf verantwoordelijk voor het maken van afspraken en het op tijd verschijnen.
8.2 Client is in beginsel verantwoordelijk voor het aanwezig zijn ten tijde van de afspraak.
8.3 Dienstverlener maakt met Client afspraken over de bereikbaarheid over en weer. De Zorgbalie fungeert hierbij als aanspreekbare achterwacht.
8.4 Elke dienstverleners heeft een eigen professionele verantwoordelijkheid als het gaat om de kwaliteit van de door haar geleverde dienstverlening. De Zorgbalie spreekt hen hierop aan.
8.5 Dienstverleners zijn verzekerd in geval van schade die ontstaat als gevolg van het uitvoeren van de werkzaamheden bij de Client.
8.6 De aansprakelijkheid van De Zorgbalie is beperkt tot hetgeen uit de wet voortvloeit. Indien De Zorgbalie aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten in rekening is gebracht, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van de Cliënt is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.

 

Artikel 9: Beëindiging/annulering overeenkomst
9.1 Client kan zonder probleem aangeven van Dienstverlener te willen wisselen. De Zorgbalie zal in beginsel meewerken aan dit verzoek door een andere Dienstverlener voor te stellen.
9.2 De Client is gerechtigd de overeenkomst op elk moment op te zeggen. Client houdt daarbij een opzegtermijn van minimaal twee weken in acht. Opzeggen gebeurt altijd schriftelijk.

 

Artikel 10: Betaling
10.1 De Dienstverlener houdt op een urenbriefje bij hoeveel uur per week gewerkt wordt. De Client tekent dit briefje eens per maand of eens per 4 weken  af.  Client is verantwoordelijk voor juistheid van de door hem / haar ondertekende uren.

 

Artikel 11:  Sleutel
11.1 In beginsel is de Zorgbalie niet voor het uitgeven van sleutels aan Dienstverleners. Indien de Client er toch voor kiest om de huissleutel in beheer van de dienstverlener te geven dan is de dienstverlener aansprakelijk voor het eventuele kwijtraken van de huissleutel.  

Noot: Wij raden Client aan om samen met Dienstverlener een sleutelverklaring op te stellen. Deze verklaring kan Client bij De Zorgbalie opvragen.

11.2 In geval van beschuldiging van diefstal door dienstverlener wordt door De Zorgbalie aangifte gedaan bij de politie. Indien de dienstverlener schuldig wordt bevonden op diefstal zal hij / zij niet meer door De Zorgbalie  worden ingezet.

 

Artikel 12: Klachten
12.1 Klachten over de (afhandeling) van de aanvraag dienen per omgaande na het ontstaan van de klacht middels het klachtenformulier van De Zorgbalie te worden ingediend.
12.2 De Zorgbalie zal binnen veertien dagen na ontvangst van een klacht de Client van een reactie voorzien. Dit is geen fatale termijn, tenzij partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen.
12.3 Bij klachten over de afwikkeling van de opdracht, stellen we het op prijs dat Client  ons daarvan op de hoogte stelt middels het contactformulier. Wellicht dat we een bemiddelende rol kunnen spelen en eventueel wordt de  dienstverlener verwijderd uit ons netwerk.

 

Artikel 13: Privacy
13.1 De Zorgbalie verwerkt persoonsgegevens van Client en  dienstverlener uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Gegevens van Cliënten worden niet aan derden verstrekt.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst onderworpen aan Nederlands recht.